آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور


پیشرفت شغلی امکان سرمایه‌گذاری روی ایده‌های شخصی را فراهم می‌آورد
1400/4/22 - 18:12"من با کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار، برای ارتقای شغلی در آزمون استخدام بخش خصوصی کشور شرکت کردم و پس از ارتقا توانستم مازاد درآمدم را سرمایه‌گذاری کرده و مسیر توسعه شخصی‌ام را طی کنم "

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها